Služby stavebného dozoru,
oceňovanie a rozpočtovanie
stavebných prác
Nachádzate sa na stránke: Úvod Rozpočty stavieb

Rozpočty stavieb

Len na základe dôkladne vypracovaného stavebného rozpočtu získate presnú predstavu o sume, ktorú budete musieť na stavbu vynaložiť. My vám vypracujeme spoľahlivý rozpočet stavby, vrátane presného zoznamu jednotlivých položiek. Bez jednoznačného vymedzenia jednotlivých výkonov a ich množstva vám hrozí časté fakturovanie neplánovaných prác. Základom kvalitného rozpočtu na stavbu je kvalitná projektová dokumentácia, s ktorou vám radi pomôžeme v rámci stavebného dozoru.

Pre optimálnu cenu stavby je okrem presného stanovenia výkonov dôležité správne oceňovanie stavebných prác. Laik ťažko posúdi, či je ponúkaná cena za jednotlivé práce za daných okolností adekvátna. My vám v tomto vieme poradiť, pričom si nemyslíme, že ideálna cena je tá najnižšia, ale tá najviac zodpovedajúca vami požadovanej kvalite. Naše rozpočty stavieb sú vyvážené.

Stavebné rozpočty vypracúvame pomocou najnovšieho softvéru, pričom priebežne vyhodnocujeme ich dodržiavanie. Počas realizácie stavby vypracúvame kontrolné rozpočty, aby sme po celú dobu mali pod kontrolou primeranosť fakturovaných súm. Vypracujeme schvaľovacie protokoly pri preberaní dodaných prác a evidujeme odpočty jednotlivých položiek. Výsledkom je, že dodávatelia sa len ťažko obohatia na váš úkor.

Naše referencie
Odborná spôsobilosťZáruka profesionálnych služieb
  • Stavebný dozor podľa zákona SNR č.138/1992 Zb. v znení zákona č.236/2000 Z. z.
  • Stavebný cenár ASC
  • Klasifikácia, kalkulovanie, oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác" - osvedčenie z akreditovaného vzdelávacieho programu č.: 3215/2010/199/1 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vydané podľa § 14 ods. 9 zákona č.568/2009 Z.z.
OsvedčeniaSTAVEBNÝ DOZOR, STAVEBNÉ ROZPOČTYOsvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti  Osvedčenie o absolvovaní skúšky spôsobilosti pre činnosť stavebný cenár  Osvedčenie - klasifikácia, kalkulovanie, oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác
KontaktNeváhajte, kontaktujte nás už dnes

Viac informácii o stavebnom dozore alebo rozpočtoch stavieb vám veľmi radi poskytneme.